Obullo / Config

Build Status Software License Total Downloads

Konfigürasyon yükleyici, ortam dosyaları desteği ile gelen zend/config paketi üzerine geliştirilmiş bir pakettir.

Yükleme

$ composer require obullo/config

Minumum gereksinim

Bu versiyon php dilinin aşağıdaki sürümlerini destekler.

Test etme

$ vendor/bin/phpunit

Başlangıç

Küresel konfigürasyon

require 'vendor/autoload.php';

define('ROOT', '/var/www/myproject/');
define('CONFIG_CACHE_FILE', 'cache/config.php');

use Zend\ServiceManager\ServiceManager;
use Symfony\Component\Yaml\Yaml as SymfonyYaml;
use Zend\Config\Config;
use Zend\Config\Factory;
use Zend\Config\Reader\Yaml as YamlReader;

use Zend\ConfigAggregator\ArrayProvider;
use Zend\ConfigAggregator\ConfigAggregator;
use Zend\ConfigAggregator\ZendConfigProvider;

$container = new ServiceManager;
$container->setService('yaml', new YamlReader([SymfonyYaml::class, 'parse']));

Factory::registerReader('yaml', $container->get('yaml'));
Factory::setReaderPluginManager($container);

$aggregator = new ConfigAggregator(
  [
    new ArrayProvider([ConfigAggregator::ENABLE_CACHE => true]),
    new ZendConfigProvider(ROOT.'config/autoload/{,*.}{json,yaml,php}'),
  ],
  CONFIG_CACHE_FILE
);
$config = $aggregator->getMergedConfig();

Küresel konfigürasyon nesnesi

$container->setService('config', new Config($config, true)); 

Yerel konfigürasyon yükleyicisi

use Obullo\Config\ConfigLoader;

$loader = new ConfigLoader(
  $config,
  CONFIG_CACHE_FILE
);
$container->setService('loader', $loader);

Küresel dosyaları okumak

$container->get('config')->foo->bar; // value

Yerel dosyaları okumak

$amqp = $container->get('loader')
    ->load(ROOT, '/config/amqp.yaml')
    ->amqp;

echo $amqp->host; // 127.0.0.1

Okuyucular

Eğer yeni bir okuyucu eklemek istersek bunu en tepede ilan etmemiz gerekir.

$container = new ServiceManager;
$container->setService('json', new JsonReader);
$container->setService('yaml', new YamlReader([SymfonyYaml::class, 'parse']));

Factory::registerReader('json', $container->get('json'));
Factory::registerReader('yaml', $container->get('yaml'));
Factory::setReaderPluginManager($container);

Json dosyalarını okumak

$amqp = $container->get('loader')
    ->load(ROOT, '/config/amqp.json')
    ->amqp;

echo $amqp->host; // 127.0.0.1

Php dosyaları için herhangi bir tanımlamaya gerek duyulmaz.

$amqp = $container->get('loader')
    ->load(ROOT, '/config/amqp.php')
    ->amqp;

echo $amqp->host; // 127.0.0.1

Ortam değişkeni

Örnek bir .yaml konfigürasyon dosyası.

# amqp
# 

amqp:
  host: 127.0.0.1
  port: 5672
  username: 'env(AMQP_USERNAME)'
  password: 'env(AMQP_PASSWORD)'
  vhost: /

Örnek ortam değişkenlerini dolduralım.

putenv('AMQP_USERNAME', 'guest');
putenv('AMQP_PASSWORD', 'guest');

Env değerlerini okumak için env işleyicisini çağırıyoruz.

use Obullo\Config\Processor\Env as EnvProcessor;
$loader = $container->get('loader');
$loader->addProcessor(new EnvProcessor);

$amqp = $loader->load(ROOT, '/config/amqp.yaml')
    ->amqp;

echo $amqp->username; // guest
echo $amqp->password; // guest

Eğer dosya yolu içerisinde '%s' değeri kullanırsak bu değişken 'APP_ENV' değeri ile değiştirilir.

/config/%s/amqp.yaml
/config/dev/amqp.yaml // after replacement

Ortam değişkeni setEnv metodu ile atanabilir.

$loader = $container->get('loader');
$loader->setEnv(getenv('APP_ENV'));
$loader->addProcessor(new EnvProcessor);

$amqp = $loader->load(ROOT, '/config/%s/amqp.yaml')
    ->amqp;

echo $amqp->password; // guest

getenv() fonksiyonu

Dosya içerisindeki tanımlı olan 'env()' fonksiyonları için her defasında doğal php getenv() metodu çalıştırılır.

# amqp
# 

amqp:
  host: 127.0.0.1
  port: 5672
  username: 'env(AMQP_USERNAME)'
  password: 'env(AMQP_PASSWORD)'
  vhost: /

Env değişkenleri atamak için putenv('VARIABLE=VALUE') metodunu yada bunun için daha kapsamlı olan vlucas/phpdotenv paketini kullanabilirsiniz.

Constant işleyicisi

Aşağıdaki gibi bazı durumlarda bir konfigürasyon dosyası içerisinde php sabitlerini kullanmanız gerekebilir.

# cache
# 

dir: 'ROOT/var/cache/'

Bu durumda aşağıdaki gibi Constant işleyicisini kullanmanız gereklidir.

use Zend\Config\Processor\Constant as ConstantProcessor;

$loader = $container->get('loader');
$loader->setEnv(getenv('APP_ENV'));
$loader->addProcessor(new ConstantProcessor);

$cache = $loader->load(ROOT, '/config/%s/cache.yaml')
    ->cache;

echo ROOT; // /var/www/myproject
echo $cache->dir; // /var/www/myproject/var/cache/

Dizi türüne dönüştürme

$amqp = $loader->load(ROOT, '/config/%s/amqp.yaml')
    ->toArray()['amqp'];

echo $amqp['host']; // 127.0.0.1